Monthly Archives: November 2011

Norges klimamål er ikke forenelige med Statoils formålsparagraf

Jeg ønsker et Norge som ikke først og fremst er kjent som et land som eksporterer petroleumsvirksomhet (se Andrew Kroglunds “Strutsen, Statoil og staten” publisert i dag eller The Economist “Norway and the Environment – Binge and Purge”).

Statoil er et børsnotert selskap. Dette legger begrensninger på hvordan vårt eierskap kan utøves. Skulle Norge ønske å begrense aktiviteten til Statoil i spesielt sårbare områder eller stater som ikke overholder menneskerettighetene, er dette noe man selv ikke med et aktivt eierskap kan gjøre uten at dette blir bestemt på styrenivå i selskapet og formidlet til hele markedet samtidig. Plikten til å melde børssensitiv informasjon, og derunder eventuelle statlige retningslinjer til selskaper, må gå til hele markedet samtidig. Hvis det er ønskelig å styre Statoils aktivitet vekk fra enkelte prosjekter, må selskapsformen endres.

Et sterkt statlig eierskap ble etablert for å heve grunnrenta i Norge. I dag går Statoils investeringer i stor grad ut av landet, og begrunnelsen for eierskapet er dermed ikke lenger like sterk. Dette er utfordrende, men vi må nå søke å belyse og komme til inngrep med utfordringen vår dobbelthet i politikk og petroleumsinvesteringer innebærer.

Norge må jobbe for et globalt tak for klimagass-utslipp, men i mellomtiden må vi kutte nasjonalt, og våre sentrale ministere innen området må slippe å sitte og sjonglere tunge eierinteresser i olje- og gass produksjon med de politiske forpliktende klimamålsetningene.

Norge har vært svært dyktig i vår forvaltning av det sorte gull, og velstandsveksten basert på petroleumsindustrien har vært formidabel.

Jeg syns at mitt parti Venstre skal representere de deler av det norske folk som ønsker at Norge skal ha en aktiv rolle for å redusere klimautslipp, og vi erkjenner at staten ikke kan styre et børsnotert selskap. En naturlig konsekvens av dette er å selge seg ned i Statoil. Selv om Statoil har fått instruks fra eier om å forandre formålsparagrafen til å gjelde også fornybar energi, er det likevel Statoils forpliktelse som børsnotert selskap å investere der selskapet får maks avkastning per investerte krone. Det er ikke i fornybar energi, men i de største olje- og gass prosjektene.

Vi skal ikke slutte å produsere olje- og gass i Norge. Men vi må slippe til alle selskaper på likt grunnlag. Norske borgere vil fortsatt nyte godt av skatteinntektene på 84 % av alt overskudd. I tillegg vil vi fremdeles ha store eierinteresser gjennom Petoro, for ikke å snakke om statsforetaket Gassnova som skal inn med store investeringer i CO2-utskilling og håndtering.

Det er på tide å slippe til underskogen av energi og teknologi selskaper i Norge (se for eksempel INTPOW). Disse selskapene trenger litt lavere avkastning per krone enn den forventningen Statoil må innfri og de kan derfor investere på litt lengre sikt og i litt mer modig teknologi. Verdiskapingspotensialet her er svært stort.

Klimakvoter eller ikke er et vanskelig spørsmål. CO2-avgiften vi har hatt har ikke forhindret at utslippene våre har økt 12 % mens avgiften har vært i kraft. Statoil har vært en foregangsbedrift når det gjelder å redusere fakling. Statoil kan godt komme til å bli en sentral aktør på fornybar energi i Norge i fremtiden. De må imidlertid være og bli det på samme grunnlag som alle andre selskap, og som sådan kunne få støtte til prosjekter akkurat som i dag.

Ruter og NSB leverer transportvisjoner uten prislapp

Nå har jeg et horn i siden til Geir Isaksen fordi han syns det var viktig å disse Venstre på sitt første intervju på DN’s bakside som ny NSB-direktør. Det syns jeg han kunne vært for god for. Men, mannen kan jo ha gode lederevner selv om at han ikke følger rådet han får fra gjentatte forsøk på valgomatene om at hans svar tilsier at han burde stemme Venstre.

I går var han ute sammen med Ruter og presenterte deres felles transportvisjoner. Luftige planer om metro til Fornebu og OlavRyes plass uten finansierings- hverkan forslag eller anslag? 

Her i artikkelen.  TU er forøvrig Norges beste nyhetsleverandør på nett og RSS!

Klif anbefaler elektrifisering av Melkøya

Statoil skal utvide Melkøya og utregninger viser at det ikke blir for dyrt å elektrifisere. For kvotepliktige virksomheter har Klif ikke myndighet etter forurensningsloven til å sette utslippsgrenser for CO2, men miljøverndepartementet kan i henhold til forurensningsloven stille teknologikrav.