Monthly Archives: February 2012

Godt om statlig eierskap

Kjell Magne Rystad skriver i E24 veldig godt om hvorfor en aksjonær ikke kan diktere et kommersielt, børsnotert, selskap: “Det er styrets ansvar å påse at hele aksjonærfellesskapets interesser ivaretas. Dette vil innebære at styret ikke kan la seg presse av enkeltaksjonærer for å ivareta utenforliggende interesser. Det var dette som var bakgrunnen for konflikten mellom næringsministeren og Telenor-styret. For private minoritetsaksjonærer vil beslutninger som ivaretar hovedaksjonærens utenforliggende interesser, fremstå som konfiskasjon av verdier for å ivareta politiske hensyn.”

Advertisements

Trafikkvekst 169% fremfor prognosert vekst 37%

Aftenposten skriver: “Prognosene for trafikkvekst er gitt av Vegdirektoratet. Frem til 2003 ble det laget fylkesvise prognoser, nå lages de for hvert enkelt veiprosjekt.
– Dere er pålagt å bruke disse prognosene, har dere hatt lyst til å legge andre tall til grunn for å beregne trafikkvekst?
– Av og til har vi meldt inn at trafikkveksten er vesentlig høyere enn prognosene som vi må bruke, forteller. Vi bruker mye tid på å dokumentere trafikkveksten, sier avdelingsdirektør Johan Mjaaland ved Statens vegvesen.
– Så dere vet at de prognosene dere legger frem, er feil?
– Vi vet at vi normalt har hatt en større vekst enn det prognosene viser.
– Hvordan oppleves det å måtte bruke feil prognoser?
– Det er frustrerende. Det er en kjensgjerning, sier Mjaaland.