“Loven vil ødelegge familien”

I helgen avholdt Norges eldste parti, Venstre, landsmøte på Fornebu. Temaet var velferd. Venstre var partiet bak viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen, 8-timersdagen og allmenn stemmerett. Venstre stod også bak innføring av folketrygd modellen, likestilling og fellesskolen der rik og fattig skulle ha like muligheter.

De Castbergske barnelover
Venstrekvinnen Katti Anker Møller og hennes svoger Venstremannen Johan Castberg skrev tidlig på 1900-tallet utkast til det som senere ble kalt de Castbergske barnelover. Lovene var som en revolusjon da de kom. Datidens lover fritok priviligerte menn for ansvar og kvinner og arbeidere måtte ta støyten.  Barn utenfor ekteskap hadde ingen rettigheter og kvinner med barn utenfor ekteskap hadde svært vanskelige kår.  Da Castberg ble tilbudt plass i Gunnar Knudsens regjering fremmet han en proposisjon om nye barnelover – hans og svigerinnens hjertesak.

Den 10.april var det 97 år siden de Castbergske barnelover ble lagt frem, da i Høyreskrud og uten viktige elementer som at barnet hadde rett på fars navn og arv. De konservative var i harnisk – loven ville ødelegge familien. Men, tre år senere, også på dagen 10.april 1915 ble lovene endelig vedtatt i den form Castberg og Anker Møller hadde kjempet for; I den første loven ble barnets rettigheter kraftig styrket i det at barnet fikk rett til farens navn og arv. Barn som var født utenfor ekteskap fikk de samme rettighetene som barn født innenfor ekteskap. Samtidig ble det gitt regler som sikret moren økonomisk hjelp fra faren allerede fra fødselen av.

Lovene forandret Norge. Barn kunne ikke lenger dømmes etter foreldrenes synder. Dette er helt sentralt prinsipp også i dag.  Venstre mener fremdeles at velferdssamfunnet må måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det.

Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene de trenger er for mange. Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, brukersstyrt personlig assistent, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige. Venstre vil ha mer velferd der du bor, og at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres lokalt. Vi vil gi hjelpen nærmest mulig den enkelte borger og pasient. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar.

I Venstre er vi mer opptatt av om velferdstjenestene er gode, enn av hvem som utfører dem. Vi har ikke som mål å bruke private tjenester i alle sammenhenger, men det finnes en rekke ideelle organisasjoner og private institusjoner som gir gode omsorgstjenester. Disse gir et verdifullt bidrag til den norske velferdsstaten.

Venstres landsmøte vedtok i helgen et krav om at Norge må ratifisere tillegget til FNs barnekonvensjon om barns klageadgang etter Barnekonvensjonen. Slik gir vi barn selvstendig klagerett og samme status som andres menneskerettigheter. Slik garanterer vi barns rettigheter, uansett hvilke valg foreldrene har tatt eller hvor de er født. I Anker Møller og Castbergs ånd. Og, som Per Fugelli så vakkert gjenga Albert Camus’ beskrivelse av livet :”Vi går sammen over stupet, faller mot avgrunnen. Vi har bare en ting å gjøre – det er å rekke hverandre hendene og bry oss om hverandre”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s