Monthly Archives: December 2012

Samferdsel som monner

Forutsigbarhet og full fremdrift

Her i Asker og Bærum merkes utfordringen med lang reisetid på tog og dårlig godskapasitet på tog  svært godt. Vi står i kø. Vi får unødig støv- og støybelastning i hverdagen vår.

I Venstres alternative statsbudsjett foreslår vi nytenking. Vi vil ha på plass Intercity- triangelet raskt og vi vil bygge Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss.

Abid Raja og Siri Engesæth vil gjøre en forskjell på Stortinget for infrastruktur i Akershus.

Abid Raja og Siri Engesæth vil gjøre en forskjell på Stortinget for infrastruktur i Akershus.

I årets statsbudsjett gjør regjeringen ingenting med det grunnleggende problemet med manglende jernbanesatsing, nemlig mangelen på langsiktighet og fullfinansiering av prosjektet fra dag 1. Ved å åpne for bruk av prosjektfinansiering vil det utløse en helt annen fremdrift av jernbaneutbygging og en mer effektiv bruk av offentlige midler.

Derfor oppretter Venstre i sitt alternative statsbudsjett et nytt selskap, InterCity AS. Dette selskapet skal ta over ansvaret for utbyggingen av InterCityprosjektet fra Jernbaneverket, gjennom planlegging og utbygging av strekningene. Venstres har som mål å få på plass dobbeltspor på alle Intercity strekningene innen 2025.

InterCity AS får tilført 3 milliarder kroner i egenkapital, og en driftspost på statsbudsjettet på 100 millioner kroner. Venstre vil i tillegg la selskapet får muligheten til å ta opp lån, eller utstede statsgaranterte obligasjoner. Intercity prosjektet har en anslått kostnadsramme på 130 milliarder kroner.

Obligasjonsmodellen betyr at utbygging og oppgradering av jernbane blir organisert som egne investeringsprosjekt. I stedet for at Staten betaler alt selv, låner man deler eller hele summen fra enkeltpersoner, bedrifter, livselskap, investorer og pensjonskasser. Obligasjonene er statsgaranterte.

Slik utnytter man investeringsviljen hos folk, virksomheter og næringsliv. Ikke minst livselskapene etterspør denne type langsiktige, trygge plasseringer. Penger som allerede er i markedet blir slik kanalisert til fellesskapsprosjekt Intercity-triangelet, uten at presset i økonomien øker for mye.

Det er på tide å realisere dette nå!