Klima og miljø i praksis – lokalt

Vi skal bevare naturen og miljøet for å sikre oss selv og våre barnebarn en ren framtid. Det er krevende, men gir også nye muligheter. God miljøpolitikk fører til en bedre hverdag. Venstres miljøpolitikk er positiv og fremtidsoptimistisk. Men en slik målsetning krever reell handling, ikke unnvikelser og ønsketenking.  

17. januar begynner Bærums behandling av ny energi- og klimaplan for perioden 2013-2017. Det overordnede målet er en reduksjon i klimautslipp på 20% innen 2020.

Bærum Venstre berømmer administrasjonens arbeid med utkastet. Planen inneholder viktige momenter som å utvikle energi- og klimaregnskapet og å forstå sammenhengen mellom areal- og transportplanleggingens betydning for klimautslippene.

De store utfordringene i Bærum er på valg og gjennomføring av en skikkelig avfallsløsning, på utfasing av oljefyr i både kommunale og private bygg og prioriteringen av energi- og miljøvennlighet i de store anskaffelsene som bygg- og anleggsprosjekter, rehabiliteringstakt og bilpark.

Utslipp i klimautslipp kan ikke ønskes bort. En svært viktig del av planen er å gjøre de rette valg som gir utslippskutt. Dette gjelder ikke minst i politiske beslutninger. Hvordan vi håndterer den organiske komponenten av Bærums avfall er en viktig del av dette. Skal vi oppnå miljømålsettingene må vi gjøre dette riktig. Den politiske målsetting er klar:

  • Innsamling og behandling av avfall i Bærum skal skje på en måte som ikke, eller i så liten grad som mulig, fører til utslipp av klimagasser.
  • Energiinnholdet i avfallet skal utnyttes i så stor grad som mulig, slik at det kan redusere bruken av fossilt brensel.

I desember vedtok kommunestyret nye regler for å holde skillet mellom politikk og forvaltning klarere. Som Budstikkas på lederplass skrev: ”Vi må alltid være sikre på at politiske vedtak hviler på upartisk saksfremstilling. det må aldri bli slik at politikere kan redigere i sakspapirenes innhold – eller på noen måte påvirke slik at resultatet trekker i én retning. Skille mellom politikk og forvaltning skal være absolutt. Hele tiden.”

Hva var det som var tatt ut av den omtalte saksfremstillingen om avfall? En viktig del av det var en tabell. Tabellen vurderte Bærums nåværende avfallsløsning, Askers løsning og den skisserte Follo Ren-løsningen på de tre punktene politikerne hadde bedt om å få belyst; klima, bevaring av næringssalter som fosfor og energiregnskap.

Tabellen viser enkelt og svart på hvitt: Askers løsning scorer henholdsvis meget god, meget positiv, meget positiv.  Bærums dårlig, dårlig, bra.

Ved å ta ut denne informasjonen gjør vi det svært vanskelig å nå målet vårt. Bærum Venstre vil stå på for en energi- og klimaskikkelig avfallsløsning. Det tror vi gagner både Bærums befolkning nå og i fremtiden. Både miljømessig og økonomisk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s