Tillit, ikke mistenkeliggjøring, i narkotikapolitikken!

I dag vedtok Høyre, KrF og FrP å åpne for bruk av narkotikahunder ved de videregående skolene i Akershus. – Narkotikamisbruk i skolen er et problem som skal møtes med omsorg og hjelp – ikke krenkende politiaksjoner.

Denne praksisen strider mot det grunnleggende prinsippet i rettssaten – at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og Venstre er helt krystallklar på dette.

-Vi ønsker ikke at krenkende aksjonsformer skal benyttes i skolen, og vi tror heller ikke at dette er særlig effektivt. Slike kontroller kan fungere mot sin hensikt. Hvis dette fører til at elever med rusproblemer slutter på skolen, har vi oppnådd lite. Skolen er en av våre viktigste institusjoner. Det vi erfarer der er grunnleggende for vår oppfatting av respekt og tillit, individets ansvar og vårt forhold til samfunnet vårt.

I mai 2010 foreslo sittende regjeringen at det skulle være fritt fram for narkohunder i videregående skoler. – Venstre har hele tiden vært klart mot dette, og klarte å begrense skaden og fikk Stortinget til å snu.

Juridisk hengemyr
Saken om politiets adgang til å benytte narkohunder ved de videregående skolene skulle egentlig behandles på fylkestingsmøtet i februar, men ble utsatt fordi det var uklarhet rundt lovligheten i forslaget. Juridisk stab i Akershus fylkeskommune har utarbeidet en betenkning hvor det fremgår at det er usikkerhet rundt hvilken adgang politiet har til å gjennomføre markeringer med hund. Adgangen til dette avhenger av hvordan markeringen gjennomføres, og i tillegg kommer en viss juridisk usikkerhet.

– Venstre stiller seg tvilende til hvorvidt skolens og politiets praksis er lovlig. Ransaking griper inn i den private sfære, og krever derfor hjemmel i lov. Derimot kan politiet uten lovhjemmel foreta patruljegang med narkotikahund på offentlig sted så lenge det ikke gjøres søk mot enkeltpersoner eller deres vesker og klær. Vi synes det er er bra med en juridisk betenkning, og den underbygger helt entydig at dette problematisk.

Dette dreier seg om et inngrep i elevenes privatsfære, og Venstre mener at det er en selvfølge at lover og regler som gjelder ellers i samfunnet også skal gjelde for elever i den videregående skolen.

Forslaget som ble vedtatt:
FT-sak 22/13 – Narkotikaforbyggende skoleinnsats, samarbeid med politiet:

1. Akershus fylkeskommune inngår for 2013 avtale med politiet om samarbeid rundt rusforebyggende arbeid i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.
2. Det rusforebyggende arbeidet skjer i samarbeid med elevene, skolehelsetjenesten og skolens ansatte.
3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, skal fritt og informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. Samtykke til markering med hund innhentes også fra de foresatte til elever under 18 år. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av eleven eller de foresatte.
4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene, skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. Markeringene må gjennomføres på en slik måte at skolen ivaretar sin taushetsplikt mht. at elever ikke har samtykket.
5. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse mottar en rapport om samarbeidet og tiltakene ved skolene innen utgangen av 2013.

Venstre vil heller:
– at fylkeskommunen endrer fokuset i sitt arbeid mot rusmidler i skoleverket over på tiltak som ikke krenker elevenes rettigheter og som heller benytter positive forebyggende metoder, i samråd med elevene selv og ombudet for elever og lærlinger
– sikre ungdoms rettssikkerhet og rett til privatliv på skolen
– ha en opptrappingsplan for flere helsesøstre i skolen
– styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten for å hindre frafall
– bruke skolehelsetjenesten og miljøarbeidere aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø i skolene.

Se også: http://www.venstre.no/akershus/artikkel/48275/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s