Monthly Archives: May 2013

Vår herres klinkekule

Tekst: Erik Bye
Melodi: Finn Luth

Erik Bye http://www.youtube.com/watch?v=WxvmUCL5Axo

I Anne Grete Preus versjon http://www.youtube.com/watch?v=eBHc_jlQzSQ

Jeg drømte at vår Herre var en pode med reven brok og skrubbsår på

hver legg
Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets
vegg
Han klinket han var glad og det var sommer og solen tente lyn i farget
glass.
Og tusen kloder rislet fra han lommer for i vår Herres lommer er det
plass.
Og klodene fikk danse, sveve, trille til glede for hans hjerte og hans
syn.

Så ble han distrahert, og glemte spillet En sommerfugl strøk vingen
mot hans bryn!
Å for en dag å fange sommerfugler! Det vakreste av alt han hadde
skapt.
På marken lå Vårherres klinkekuler og følte seg alene og fortapt.
Omsider kom han trett, som alle poder når det er kveld og leken har
vært sen.
Han lå på kne og samlet sine kloder. Da så han at han hadde mistet en
Den lille blå! Den minste av dem alle! Han lette under gress og sten
og hekk.
Og den som var så blank i solefallet! Men mørket kom, og kulen den var
vekk.

Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald
og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke huske om
han gråt.
Og vi som av den lille jord er båren og tror at intet teller uten den,
får drømme at Han leter mer i morgen og håpe at Han finner oss igjen.

Jeg tar gjerne oppdrag på www.sfere.no Ingen grønnvasking, inget snakk etter munnen. Bare gode, velfunderte, råd.

Sykehusstrukturen i Norge er for viktig for valgflesk

Akershus har to store sykehus og flere små. Denne artikkelen er mest om Bærum sykehus og litt om Venstres forslag om rullerende nasjonal helseplan. Flere artikler på emnet på andre deler av fylket og generelt om modellene, new public management mm vil følge.  Sykehus Ill Alex

Først Bærum sykehus. Allmenn sykehus med trussel om store endringer i horisonten da det kan virke som man ønsker de svære fysiske enhetene istedet. I Bærums tilfelle Drammen og Oslo. Så;

La oss slå fast; Bærum har snart 120 000 innbyggere. Vi har utfordringer med kø på kritiske tider av døgnet i alle retninger. Vi skal ha vårt eget lokalsykehus!

I kommunestyremøtet 24.4. behandlet vi høringsinnspillet fra Bærum kommune på Vestre Vikens utviklingsplan.
I høringssvaret ble det fremhevet spesielt fra Bærum kommune:

.    ”Kommunene ber Vestre Viken Helseforetak om å sikre fremdrift i prosjektet med 
nytt sykehus, slik at dette blir et prioritert nasjonalt tiltak i statsbudsjettet.

.    Kommunene støtter forslaget om et nytt Buskerudsykehus som erstatning for 
Kongsberg og Drammen sykehus.

.    Kommunene forutsetter at Bærum og det fremtidige Buskerud sykehus defineres 
som områdesykehus, og at det foretas en likeverdig fordeling av områdefunksjoner 
mellom sykehusene. “

De første to punktene kommenterte jeg ikke, men det tredje tok jeg opp i kommunestyremøtet. Jeg mener formuleringen er for svak. Hva betyr det at vi skal ha ”en likeverdig fordeling av områdefunksjoner”? Jeg mener at et lokalsykehus minimum skal ha følgende funksjoner: Akuttberedskap innen 
indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling. Dette er også programfestet i Venstres Stortingsprogram for 2013-17. Svaret fra ordfører var at dette er implisitt. Jeg mener dette er for alvorlig til ikke å stå i klar tekst.

I tillegg til et minimum av lokalsykehusfunksjoner, mener Venstre det i tillegg bør legges til rette for at lokalsykehusene kan avlaste universitetssykehusene ved at enkelte spesialiserte oppgaver legges ut til ulike lokalsykehus.

Befolkningssammensetning og sykdomsspekter er i rask endring. Dette påvirker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og krever endringsvilje og fleksibilitet. Sykehusstruktur og behandlingstilbud må derfor vurderes fortløpende. Det er klart. Her peker Budstikkas samfunnsredaktør Bakken i sin kommentar til tillitsvalgt Toril Morkens alvorlig innspill på noe helt sentralt; dette området er for viktig til å være valgflesk og det må komme tydelig frem hva partiene faktisk mener og hva de tar ansvar for. Vi, politikerne, må derfor sørge for at dette kommer opp til politisk vurdering. I dag vet vi at det gis politiske føringer til helseforetakene, men de blir ikke synlige! Det er uholdbart. Det er rett og slett store svakheter knyttet til dagens system med ansvarsfordeling og byråkratisering. Venstre ønsker en åpen og tydelig styring av omstillingsprosesser der politisk ansvar blir synliggjort.

Venstre mener måten å forankre og ansvarliggjøre beslutninger er å bestemme at Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Det høres kanskje ikke ut som så mye, men med en slik rullerende plan vil det komme tydelig frem ved votering hvilke sykehus det satses på og hvorfor. Valgflesk vil bli avslørt.

Det holder ikke med et svært sykehus i Buskerud. Det holder ikke med store sykehus i Oslo. Det er i tillegg aldeles umoderne å tro at store fysiske bygninger er svaret. Moderne teknologi gjør det nå mulig å ha passe store fysiske enheter med tilgang til eksperter like effektivt som om de satt i rommet ved siden. Vi kan ha organisatoriske håndterbare, gode, enheter og større administrative. Slutt med stormannsgalskapen! Ikke tull med Bærum sykehus.