Monthly Archives: September 2013

Venstres 21 tiltak for flere grønne valg

På tampen, 21 tiltak for å gjøre det enklere å ta grønne valg.

Boligeieren:

1. Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig
2. Gi støtte til plusshus av alle størrelser og frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift
3. Opprette et tilbud av energisjekk av boligen

Sjåføren:
1. Beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler
2. Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
3. Opprette flere ladestasjoner for el-biler og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene

Pendleren:
1. Bygge en jernbane som er konkurransedyktig med bil og fly
2. Bygge flere kollektivfelt
3. Doble satsingen på sykkelveier, og bygge sykkelparkering ved kollektivknutepunkt

Bonden:
1. Øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielt og på gårder
2. Gi Enova-støtte til ny bioenergiindustri
3. Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon

Skattebetaleren:
1. Redusere skatten på arbeid, og øke skatten på forurensing og miljøskadelig forbruk
2. Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort
3. Innføre en grønn flyskatt

Bedriftseieren:
1. Øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparingspotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter
2. Øke investeringene i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av næringslivet
3. Gi støtte til industri som går inn i forpliktende avtaler om utslippskutt og teknologiutvikling

Matelskeren:
1. Gi momsfritak for økologisk mat
2. Innføre en merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet eller andre etiske forbrukervalg
3. Gi momsfritak for frukt og grønt

Ingenting å skjule?

Personvern er et tema som ikke har fått så mye plass i valgkampen som det fortjener. Vi lever i et stadig mer papirløst samfunn der e-billetter, automatiske bomstasjoner, smarttelefoner og kredittkort gjør at hver enkelt av oss legger igjen mange spor i hverdagen. Det er en enorm forskjell på å kjøpe en papirbillett og en e-billett. Sistnevnte legger igjen spor mange år frem i tid. Arbeiderpartiet og Høyre presset Datalagringsdirektivet gjennom Stortinget i april 2011. Når Få makten tilbake til nasjonalforsamlingendirektivet innføres vil samtlige borgeres telekommunikasjon og ferdselsmønster lagres i 6 måneder. Facebook og Google har forretningsmodeller der innsamling og bruk av så mange personopplysninger som mulig er selve kjernen av tjenesten.

Dette skaper nye utfordringer for personvernet. For Venstre er retten til et privatliv en viktig ingrediens i et fungerende demokrati. Til syvende og sist handler det om frihet og retten til å ha kontroll over egne personopplysninger. Vi vil blant annet grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon. Vi vil sikre retten til å kommunisere uten å bli overvåket. Vi sier nei til Datalagringsdirektivet. De fleste har rent mel i posen, men Venstre mener at man skal slippe å måtte vise frem melet sitt hele tiden.

Sykkel-Siri om samferdsel

Måten du og jeg beveger oss på i hverdagen, har stor betydning både for oss selv og for samfunnet. Venstre vil gjøre det enklere å velge miljøvennlig.Sykkeltur

Samferdsel er mer enn vei og bane. Heldigvis går Venstre til valg med et program som viser at vi har konkrete løsninger for alle typer samferdsel – også for sykkel.

Som eneste parti får Venstre høyeste poengsum for sin sykkelpolitikk for bedre infrastruktur for syklister. Og hvem er det som gir disse poengene? Syklistenes Landsforening. bit.ly/12LxCDX
Blant annet går vi inn for sykkelekspressvei langs hele E18. Fordi vi tror at mange flere vil sykle når det legges mer til rette.

Hvis hver av oss sykler til og fra jobb en dag i uken framfor å ta bilen, har vi redusert trafikken med 20 prosent. Vi tror det nytter å satse på sykkel.

Venstre i Akershus har vist at vi i tillegg til å bevilge mer penger til kollektivtrafikk, legge til rette for mer miljøvennlige biler gjennom el-biler og biogassbiler også har bevilget mer penger til sykkelveier. Med Venstre i byråd i Oslo har vi fått rullende fortau i form av gode og mange trikker. Vi har fått til at Oslo og Akershus samarbeider bedre for at vår felles befolkning skal fraktes til jobb, hjem og på fritidsreiser.

Du kan stole på Venstre når vi sier at vi bryr oss om samferdselspolitikken. Og for oss er det noe annet enn å bare satse på bil. Jeg mener at det er en sammenheng i samferdselspolitikken. Jeg tror at folk vil velge kollektiv og sykkel når det blir lagt til rette for det.

Får vi flere på sykkel, buss og bane – blir det mye bedre plass til nyttetrafikken på veiene. Det er enkelt og skikkelig – det er Venstrepolitikk.

Menneskets beste venn og Venstre

Til tross for at vi har ca. 500 000 hunder i Norge, og svært mange omgås hunder til daglig, er det forbausende lite diskusjon om hundepolitikk og hundelovgivning. Hundepolitikk burde vært et tema i denne valgkampen, og i den grad hundehold er oppe til debatt, kommer ofte forslag om strengere regler og utvidet båndtvang. Min tanke er at strengere regler bare gjør hundeholdet vanskeligere for de som faktisk følger reglene, og at vi kanskje heller burde bli bedre til å håndheve de reglene vi allerede har.

Hundehold er assosiert med økt fysisk aktivitet og bedre helse, og jeg mener at en aktiv hundepolitikk er positivt i et folkehelseperspektiv. Det bør bli enklere, ikke vanskeligere å ha hund i Norge. Som politiker mener jeg vi bør etablere flere områder for dressur, trening og sosialisering av hund, der hunder kan løpe løse i båndtvangstiden. Å ønske å ha hund møter i dag motstand mange steder i landet ved innføringen av utvidet båndtvang. Utvidet båndtvang bryter med grunnleggende prinsipper for et godt hundehold. En hund som lever hele sitt liv i bånd kan bli en mer utrygg og potensielt farlig hund. Det å få flere hundeparker i byer og tettsteder, er rimelig tilrettelegging med stor effekt. En lykkeligere hund, et enklere og gladere liv for eier.

Det er også på høy tid med en gjennomgang av dagens lovverk for hundehold. Målet med hundelovgivningen må være å legge til rette for et positivt hundehold, til glede for den enkelte hundeholder, og samtidig ivareta allmennhetens sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Jeg mener vi bør evaluere om dagens hundelov har fungert etter hensikten.
Dagens hundelov, og forskrift om hundehold, innebærer også et omdiskutert raseforbud. Personlig mener jeg at vi bør sette større søkelys på uansvarlige eiere og mangelfullt hundehold, og ta NKKs forslag om å oppheve raseforbudet på alvor. Vi bør i allefall gjøre en grundig vurdering av om det har fungert etter hensikten. Det må være viktigst at vi slår sterkt ned på aggressiv og uakseptabel adferd uansett rase, og da er det ofte eier eller tidligere eier som skulle ha støtte. Ett av Venstres forslag er å opprette et eget dyretilsyn for bedre å ivareta dyrevelferden og håndheve dagens regelverk.
Jeg vet at mange hundefolk er svært opptatt av disse spørsmålene, og jeg vil gjerne være deres stemme på Stortinget etter høstens valg. Ikke nøl med å ta kontakt med meg om du har innspill, eller vil bidra til at vi får en bedre hundepolitikk i Norge.