Monthly Archives: February 2016

TISA og miljø – hva betyr dette svaret?

Jeg spurte utenriksminister Brende om hvordan vil TISA påvirke norsk selvråderett i miljøspørsmål?

Begrunnelsen for spørsmålet ga jeg slik:

“Ingen avtaler er perfekte i utgangspunktet. Nasjonale posisjoner bør fremkomme gjennom avveininger mellom forskjellige interesser. For Venstre er det er avgjørende prinsipp for våre politiske posisjoner at det vi beslutter, og de avtalene vi inngår, ikke skal gjøre uopprettelig skade på vår felles luft, jord eller vann. Et levelig miljø må sikres for oss, for de som deler planeten samtidig med oss og de som kommer etter oss. Det må ikke inngås avtaler på vegne av Norge som gir interessenter med et annet verdigrunnlag enn det makt over norske beslutninger.”

Nå er svaret kommet fra minister Børge Brende:

“Handel med miljøtjenester vil åpne for overføring av verdifull miljøteknologi og miljøkompetanse, noe regjeringen vurderer som svært positivt.

I Norges åpningstilbud for markedsadgang tilbyr vi å videreføre dagens åpenhet for miljøtjenester på samme måte som vårt GATS-tilbud i Doha-forhandlingene, med unntak som sikrer offentlige tjenestefunksjoner.

I likhet med i WTOs avtale om tjenester (GATS) vil TISA også ha en generell unntaksbestemmelse som eksplisitt fastslår retten til å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte mennesker, helse, og dyre- og planteliv.

TISA-avtalen vil ikke påvirke norske myndigheters rett til å vedta lover og reguleringer på miljøområdet.

Selskaper som skal levere tjenester i Norge må også i fremtiden oppfylle norske miljøkrav og tilfredsstille norske lover og regler. Dette gjelder både norske og utenlandske aktører.

Avtalen vil heller ikke påvirke norske myndigheters rett til å regulere innenfor områder som helse, sikkerhet, forbrukerbeskyttelse eller arbeidstakerrettigheter, så lenge det ikke innebærer forskjellsbehandling av utenlandske tjenester, eller inneholder kvantitative restriksjoner knyttet til økonomisk behovsprøving eller monopol.

Formålet med TISA er å sikre utenlandske tjenester ikke-diskriminerende adgang til markeder som er kommersialisert. I motsetning til EØS-avtalen, hvor det siktes mot harmonisering av reguleringene, legger TISA til grunn at det er ulike nasjonale reguleringer blant avtalepartene.”

Hva betyr dette? Tror jeg må ha oppfølgingsspørsmål til Helgesen? Noen?

Dekkbrev nr. 633

Ukas riksrevisjonsfremlegginger – økologisk landbruk og såkornordningen

16.2. fremla Riksrevisjonen rapporter på økologisk landbruk og på Såkornfondene. “Produksjonen av økologisk mat går ned i Norge i dag. Riksrevisjonen peker på at Stortingets fokus på produksjonsmål fremfor markedsmål nok ikke har gitt de beste resultater. Dette syns jeg Venstre skal bidra til å gjøre noe med.” sier Siri. Venstre har foreslått et rekke tiltak for å øke omsetningen av økologisk mat ved bl.a fritak for mva og ved å få offentlige aktører til å aktivt etterspørre slike varer. “Venstre er selve pådriveren for gode såkornordninger.” fortsetter Siri. “Riksrevisjon viser oss at forvaltningen av ordningene har vært for dårlig. De tjener langt mindre enn private investeringsfond, fra Næringsdepartementet har oppfølging av krav vært for utydelig og det viser seg at Innovasjon Norge kun har allokert 1-2 personressurser til oppfølging av de 2,3 mrd for har vært og er allokert. Venstre som privat initiativ-forkjemper må ta tak i dette igjen, så ikke ordningen skrotes som sådann bare fordi utføringen her vært dårlig”.

 

Togprosjekter må duge i 100-års perspektiv

Reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo vil reduseres med nesten én time når vi får Ringeriksbanen. Det er uhyre viktig at banen bygges miljøvennlig, med mulighet for gods så vi kan sikre at ikke vogntog på veinettet blir det mest konkurransedyktige, og raskt. Venstre har bidratt til at Ringeriksbanen nå skal prioriteres som prosjekt. Vi prøver å forsere prosjektet med opp mot fem år. Det er mulig blant annet ved at vIMG_1505ei- og bane-myndigheter både jobber parallelt og i samspill for å realisere den beste samlede løsning”.

Jeg stilte i dag spørsmål til samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (Frp):

“Planleggingen av Ringeriksbanen er i full gang. Banen vil utvide bo- og
arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, og bidra til en sterkt forkortet Bergensbane. Venstre er uroet for at Jernbaneverket ser ut til å planlegge en trasé for banen gjennom Bærum, som umuliggjør trafikk med vanlige godstog på denne nye strekningen. For Venstre er det viktig at bane ikke taper for vei om godstrafikken. Vil statsråden legge til rette for at også gods kan kjøre med Ringeriksbanen?”

Ministeren svarte at banen planlegges for å kunne ta gods, men primært for å ta mennesker og for å kunne håndtere hastighet på 250 km/t. Han roste samarbeidet, og formen Venstre har bidratt til for å få prosjektet ut av skuffen etter flere ti-år, og over på fast-track.