Tag Archives: akershus

Rett at det ikke er mulig med mer jernbane, eller er det bare at vei prioriteres?

Jukser samferdselsministeren med jernebaneinformasjonen for å omgå klimaforpliktelsene og ha full fart på vei? – Voldsomt trykk på planleggingen av ny E 39Over 100 personer jobber med å planlegge firefelts motorvei mellom Kristiansand og Sandnes. – E 39 er et veldig viktig prosjekt for oss, sier styreleder for det nye veiselskapet.fvn.no

Jeg prøvde meg på oppfølgingsspørsmål:

Presidenten: Siri Engesæth – til oppfølgingsspørsmål.

Tog, om ikke jernbane..

Tog, om ikke jernbane..

Siri Engesæth (V) [10:58:18]: Statsråden har påpekt at noe av grunnen til lavere jernbanebevilgning i år enn i fjor var at forrige regjering har bevilget veldig lite penger til planlegging. Venstre har påpekt mange viktige tiltak, som nytt vendeanlegg i Asker og andre tiltak som kan bygges raskt, og som ikke har den lange ledetiden. Statsråden vet selvfølgelig godt at Stortinget ikke kan behandle, i forbindelse med NTP, tiltak som ikke er tilstrekkelig utredet. KVU Oslo-Navet kommer med sin anbefaling om noen uker; den er jo sterkt forsinket. Vil disse lavthengende mulighetene for raskt å øke kapasiteten, f.eks. i Asker, Bærum og der omkring, være omhandlet i KVU Oslo-Navet?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [10:59:02]: KVU Oslo-Navet er jo primært et samarbeid mellom Vegvesenet, Jernbaneverket og Ruter for å se på hvordan en kan lage en Oslo by der behovet for bil blir mindre fordi folk får dekket sine transportbehov med kollektivtransport. Det er en invitasjon til det kommende byrådet i Oslo om ikke å legge det også på is, men tvert imot om å gjennomføre det.

Når det gjelder jernbanebevilgninger, er det riktig at det er en liten nedgang i budsjettet for 2016, rett og slett fordi Jernbaneverket sier at de ikke har flere prosjekt som de klarer å gjennomføre. Men innenfor det budsjettet som foreligger, øker vi planleggingsbevilgningene med 0,5 mrd. kr nettopp for å prøve å framskynde prosjekt som ligger i løypa, men som med den NTP-en som de rød-grønne hadde, hadde kommet mye lenger ut i tid. Vi har økt vedlikeholdsbevilgningene med 1 mrd. kr. Vi framskynder arbeidet med nye signalanlegg med 0,5 mrd. kr. Det er også viktig å se på godsterminaler. Hva kan vi gjøre der for å sørge for at de blir enda bedre rustet til å kunne ta mer gods over fra vei til jernbane? Det finnes mange mindre prosjekt som er framskyndet, men når det gjelder de store prosjektene, f.eks. satsingen på intercity til Moss og videre nedover mot Skien og oppover til Lillehammer, er det dessverre fortsatt litt ledetid før de kan sette spaden i jorda. Men vi jobber for… (Presidenten avbryter.)

Mulig med bedre togdekning i Asker og Bærum?

Ja, det sier ekspertene. Solvik-Olsen sier i budsjettet at det ikke kan bevilges mer til jernbane fordi det ikke er planer nok til å sette i gang. Vår informasjon viser at, jo, det er muligheter. Men i tillegg til det, må det settes i gang planarbeid nå, så vi kan få rask uttelling.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=63692