Tag Archives: bærekraft

Venstres 21 tiltak for flere grønne valg

På tampen, 21 tiltak for å gjøre det enklere å ta grønne valg.

Boligeieren:

1. Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig
2. Gi støtte til plusshus av alle størrelser og frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift
3. Opprette et tilbud av energisjekk av boligen

Sjåføren:
1. Beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler
2. Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
3. Opprette flere ladestasjoner for el-biler og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene

Pendleren:
1. Bygge en jernbane som er konkurransedyktig med bil og fly
2. Bygge flere kollektivfelt
3. Doble satsingen på sykkelveier, og bygge sykkelparkering ved kollektivknutepunkt

Bonden:
1. Øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielt og på gårder
2. Gi Enova-støtte til ny bioenergiindustri
3. Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon

Skattebetaleren:
1. Redusere skatten på arbeid, og øke skatten på forurensing og miljøskadelig forbruk
2. Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort
3. Innføre en grønn flyskatt

Bedriftseieren:
1. Øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparingspotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter
2. Øke investeringene i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av næringslivet
3. Gi støtte til industri som går inn i forpliktende avtaler om utslippskutt og teknologiutvikling

Matelskeren:
1. Gi momsfritak for økologisk mat
2. Innføre en merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet eller andre etiske forbrukervalg
3. Gi momsfritak for frukt og grønt

Fisker bunnproppen i havets økosystem

Innovasjon Norge gir Kjell Inge Røkke 100%-lånefinansiering av hans nye krilltråler.  Krillen Røkke fisker er i Antarktis og kan ses på som bunnproppen i havets økosystem.

Bilde fra SUNY Stonybrook’s Marine Science Research Center via Southern Fried Science

FN’s fiskerikomité har slått fast at 80% av havets fisk er alvorlig overfisket. De ser for seg at vi i fremtiden må belage oss på oppdrettsfisk. En grunn til at vi er i den situasjonen er at vi har overvurdert hvor mye fisk som produseres ute på det åpne hav. I dypet bruker imidlertid de fleste fiskesortene svært lang tid på å bli kjønnsmodne, mange rundt 7 år.

Et område skiller seg ut, Antarktis. Her produseres store mengder krill som fisk og sjøpattedyr av alle størrelser beiter på. Området her har ingen klar juridisk eier, men er regulert av en frivillig avtale hvor også Norge er part, Konvensjonen for Antarktisk Marine Levende Ressurser, CCAMLR. Utgangspunktet for avtalen er en forståelse av at krillen er den helt sentrale faktor for økosystemet i de enorme Antarktiske havområdene. Avtalen trådte i kraft i 1982, da man så at ressursene var kritiske for økosystemer og truet. Det er i første rekke Ukraina, Polen og Japan som har blitt kjent for å drive industrielt fiske her. Og en norsk herre;  Røkke. Her har altså Innovasjon Norge gått inn og lånefinansiert et nytt krillskip for Røkke med 100 %. Et lån med 15 års løpetid og fem års avdragsfrihet. Betingelser andre næringslivsaktører bare kan drømme om.

La meg tydeliggjøre dette; i en tid der DnB, eid stort sett av staten, ”i prinsippet ikke tar imot nye kunder”, går Innovasjon Norge, med penger som er 100% dine og mine, inn på 100% finansiering av et prosjekt som har som formål å fiske opp en ressurs som er bunnproppen i økosystemet i havet vårt? Vi skal altså ikke lenger kunne komme som grunder å få en bank- og forretningsfaglig vurdering av tidligere Postbanken og DnB om finansiering av virksomhet, men AkerBioMarine som lager olje av en av de aller viktigste bestanddelene i havet får 100% finansiering?

TIK råder Borten til å la olje ligge

Helge Ryggvik ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo råder energiminister Borten Moe til å roe tempoet i oljeutvinning.  Opphetingen av økonomien ved utvikling av stor industri som oljeindustrien var en av de viktigste lærdommene jeg så i studiet av boomøkonomi i Alaska. Dette er også kjent som Luxembourg-effekten, og har som tydeligste konsekvens at det blir vanskelig å oppnå lønnsomhet i alle andre sektorer av samfunnet.  Stortinget tok dette på alvor i den første store stortingsmeldingen om oljevirksomheten   (1974-75) St. meld. Nr. 81 (1974-75) og anbefalte moderat utvinningstempo for å hindre oppheting . Det er på tide å se alvorlig på dette igjen.