Tag Archives: Bærum sykehus

Høie “Det kommer ikke noe i planen som vil svekke Bærum sykehus framover”

Bærum sykehus er under press fra Vestre Vikens planer om sentralisering og store enheter. På skriftlig spørsmål i Stortinget svarer Høie  at “det kommer ikke noe i planen som vil svekke Bærum sykehus framover”. Uten å ville forskuttere sykehusplanen er dette hans svar. Det er allikevel åpenbart at her må vi holde trykket oppe.

Her er svaret. Sykehus Ill Alex

Skriftlig spørsmål fra Siri Engesæth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:98 (2015-2016)

Innlevert: 22.10.2015

Sendt: 23.10.2015

Besvart: 30.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Siri Engesæth (V)

Spørsmål

Siri Engesæth (V): Snart kommer den første nasjonale helse- og sykehusplanen. Vi vet at det frem til nå har blitt gitt politiske føringer til helseforetakene, som ikke har vært synlige. Det er uholdbart. Et eksempel er hvorvidt Bærum sykehus er et områdesykehus, eller om en ikkesynlig plan er å kun gi sykehuset akuttfunksjoner. Kan ministeren bekrefte at Bærum sykehus har status som områdesykehus og kommentere at det blir åpen behandling av sykehusstrukturprioriteringer i de nasjonale helseplanene?

Begrunnelse

Akershus har to store sykehus og flere små. Ahus står trygt. Bærum sykehus er truet. Bærum sykehus er et allment sykehus med trussel om store endringer i horisonten. Det kan virke som noen heller ønsker de svære fysiske enhetene fremfor mindre funksjonelle enheter.

Bærum har 120 000 innbyggere. Området har spesielle utfordringer med kø på kritiske tider av døgnet i alle retninger. Bærum er i dag Norges 8.største akuttsykehus og betjener en av landets største befolkninger. Sykehuset må ha trygghet og utviklingsmuligheter passende til ansvaret. Det innebærer midler til investering, og tilstrekkelig med funksjoner som understøtter den driften som trengs med befolkningens størrelse.

I Vestre Vikens utviklingsplan står det at det skal være likeverdig fordeling av områdefunksjoner. I praksis ser det ut til at investeringer skal gå til de nye store, mens de eksisterende skal avstå funksjoner.

Bærum sykehus er et områdesykehus. Sykehuset har i dag akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og noe av det beste innen ortopedi, fødetjenester samt anestesi for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester av god kvalitet og med flere modaliteter innen det sykehuset dekker. Venstre mener sykehuset også burde ha barneleger nok til å ha en poliklinikk for barn slik at disse skal slippe dagpendling til Drammen for behandling, og akutte hendelser.

I tillegg til områdesykehusfunksjoner, mener Venstre at både områdesykehus og lokalsykehusene må avlaste universitetssykehusene ved at enkelte spesialiserte oppgaver legges ut til disse.

Befolkningssammensetning og sykdomsspekter er i rask endring. Dette påvirker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og krever endringsvilje og fleksibilitet. Sykehusstruktur og behandlingstilbud må derfor vurderes fortløpende. Det er klart. Vi, politikerne, må derfor sørge for at dette kommer opp til politisk vurdering. Det er intensjonen bak helseplanen som snart kommer. I dag vet vi at det gis politiske føringer til helseforetakene, som ikke blir synlige. Det er uholdbart. Det er rett og slett store svakheter knyttet til dagens system med ansvarsfordeling og byråkratisering. Venstre ønsker en åpen og tydelig styring av omstillingsprosesser der politisk ansvar blir synliggjort.

Venstres intensjon med den nasjonale helse- og sykehusplan er rullerende årlig forankre og ansvarliggjøre hvordan vi definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Ved en slik rullerende plan vil det komme tydelig frem ved votering hvilke sykehus det satses på og hvorfor.

Det holder ikke med et svært sykehus i Buskerud. Det holder ikke med store sykehus i Oslo. Det er i tillegg aldeles umoderne å tro at store fysiske bygninger er svaret. Moderne teknologi gjør det nå mulig å ha passe store fysiske enheter med tilgang til eksperter like effektivt som om de satt i rommet ved siden. Vi kan ha organisatoriske håndterbare enheter, og større administrative.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Bærum sykehus er ett av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Sykehuset er lokal- og akuttsykehus for befolkningen i Asker og Bærum. Sykehuset har i dag områdefunksjoner for hele Vestre Vikens befolkning på enkelte områder som plastikkirurgi, fedmeoperasjoner og aldersmedisinsk kompetansesenter.

Det er ikke aktuelt for meg å gå inn i det som kommer i den nasjonale helse- og sykehus¬planen nå, men jeg kan si at det ikke kommer noe i planen som vil svekke Bærum sykehus framover. Bærum sykehus er et av de større norske sykehusene, ligger i et område med befolkningsvekst og vil fortsatt være et viktig sykehus framover, i et viktig samspill med de øvrige sykehusene i Vestre Viken.

Sykehusstrukturen i Norge er for viktig for valgflesk

Akershus har to store sykehus og flere små. Denne artikkelen er mest om Bærum sykehus og litt om Venstres forslag om rullerende nasjonal helseplan. Flere artikler på emnet på andre deler av fylket og generelt om modellene, new public management mm vil følge.  Sykehus Ill Alex

Først Bærum sykehus. Allmenn sykehus med trussel om store endringer i horisonten da det kan virke som man ønsker de svære fysiske enhetene istedet. I Bærums tilfelle Drammen og Oslo. Så;

La oss slå fast; Bærum har snart 120 000 innbyggere. Vi har utfordringer med kø på kritiske tider av døgnet i alle retninger. Vi skal ha vårt eget lokalsykehus!

I kommunestyremøtet 24.4. behandlet vi høringsinnspillet fra Bærum kommune på Vestre Vikens utviklingsplan.
I høringssvaret ble det fremhevet spesielt fra Bærum kommune:

.    ”Kommunene ber Vestre Viken Helseforetak om å sikre fremdrift i prosjektet med 
nytt sykehus, slik at dette blir et prioritert nasjonalt tiltak i statsbudsjettet.

.    Kommunene støtter forslaget om et nytt Buskerudsykehus som erstatning for 
Kongsberg og Drammen sykehus.

.    Kommunene forutsetter at Bærum og det fremtidige Buskerud sykehus defineres 
som områdesykehus, og at det foretas en likeverdig fordeling av områdefunksjoner 
mellom sykehusene. “

De første to punktene kommenterte jeg ikke, men det tredje tok jeg opp i kommunestyremøtet. Jeg mener formuleringen er for svak. Hva betyr det at vi skal ha ”en likeverdig fordeling av områdefunksjoner”? Jeg mener at et lokalsykehus minimum skal ha følgende funksjoner: Akuttberedskap innen 
indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling. Dette er også programfestet i Venstres Stortingsprogram for 2013-17. Svaret fra ordfører var at dette er implisitt. Jeg mener dette er for alvorlig til ikke å stå i klar tekst.

I tillegg til et minimum av lokalsykehusfunksjoner, mener Venstre det i tillegg bør legges til rette for at lokalsykehusene kan avlaste universitetssykehusene ved at enkelte spesialiserte oppgaver legges ut til ulike lokalsykehus.

Befolkningssammensetning og sykdomsspekter er i rask endring. Dette påvirker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og krever endringsvilje og fleksibilitet. Sykehusstruktur og behandlingstilbud må derfor vurderes fortløpende. Det er klart. Her peker Budstikkas samfunnsredaktør Bakken i sin kommentar til tillitsvalgt Toril Morkens alvorlig innspill på noe helt sentralt; dette området er for viktig til å være valgflesk og det må komme tydelig frem hva partiene faktisk mener og hva de tar ansvar for. Vi, politikerne, må derfor sørge for at dette kommer opp til politisk vurdering. I dag vet vi at det gis politiske føringer til helseforetakene, men de blir ikke synlige! Det er uholdbart. Det er rett og slett store svakheter knyttet til dagens system med ansvarsfordeling og byråkratisering. Venstre ønsker en åpen og tydelig styring av omstillingsprosesser der politisk ansvar blir synliggjort.

Venstre mener måten å forankre og ansvarliggjøre beslutninger er å bestemme at Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Det høres kanskje ikke ut som så mye, men med en slik rullerende plan vil det komme tydelig frem ved votering hvilke sykehus det satses på og hvorfor. Valgflesk vil bli avslørt.

Det holder ikke med et svært sykehus i Buskerud. Det holder ikke med store sykehus i Oslo. Det er i tillegg aldeles umoderne å tro at store fysiske bygninger er svaret. Moderne teknologi gjør det nå mulig å ha passe store fysiske enheter med tilgang til eksperter like effektivt som om de satt i rommet ved siden. Vi kan ha organisatoriske håndterbare, gode, enheter og større administrative. Slutt med stormannsgalskapen! Ikke tull med Bærum sykehus.