Tag Archives: Bærum

Mulig med bedre togdekning i Asker og Bærum?

Ja, det sier ekspertene. Solvik-Olsen sier i budsjettet at det ikke kan bevilges mer til jernbane fordi det ikke er planer nok til å sette i gang. Vår informasjon viser at, jo, det er muligheter. Men i tillegg til det, må det settes i gang planarbeid nå, så vi kan få rask uttelling.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=63692

Aside

Få steder har så gode forutsetninger og muligheter som Asker og Bærum. Vi har mange gode kvaliteter som gjør at folk trives og vil bo her, og at mange vil flytte hit i tiden framover. Vi har grønne lunger, flott … Continue reading

Sutring eller skikkelighet?

Gaver er fint å få

Telenor Arenaeier Euforum er sannelig ikke lite frekke.  Først kaller de dem som kjemper for den reelle tolkningen av reguleringsbestemmelsen for sutrete og nå ber de om ro?

Bærum kommune ønsket en storstue – til fotball  og til kultur, ja, rett og slett til flerbruk. Politikerne ønsker så sterkt å få dette realisert at de gjorde en avtale med Fornebu Boligspar der de ga bort tomt mot at de fikk bygge tettere på andre tomter. Utbygger fikk så tomt gratis. Fornebu Boligspar fikk bygge så mye mer at de i tillegg måtte betale noe. Dette på bekostning av befolkningens fellesverdier.  Verdien av gaven til utbygger er anslått til 350 millioner totalt. 3000,- per person i Bærum, store og små.

Bygda var stolt av fotballagene sine, og politikerne ville sikre at storstua, arenaen, skulle kunne brukes til fotball og idrett. Derfor ble det gitt en klar reguleringsbetingelse: det som skulle bygges var en flerbrukshall for idrett og kultur med kunstgress. Kunstgresset skulle ligge i bunn. Alle vet at det er altfor dyrt å ta det av og på. Det er derimot ikke noe hokus – pokus å ha et gulv over. Det kan til og med gjøres automatisert.

Med stor glede ble grunnsten lagt ned med drakter fra alle fotballagene i Bærum oppi.

I mai skal formannsskapet og kommunestyret igjen vurdere reguleringsbestemmelsene rundt Telenor Arena. Det er tull og tøys at dagens situasjon oppfyller reguleringsbestemmelsene. Det kan ikke aksepteres en slik tolkning.  Om det er slik at Ulrichsen og co rasler med rettssak for å slippe å ha gress i bunnen og det er derfor det i det hele tatt vurderes å gi ham rett må det komme tydelig frem.  Euforum og Diderik B. Schnitler ga selv tydelig uttrykk for at han håpet på en ikke-bokstavlig tolkning av bestemmelsen i reguleringen på Folkeaksjonens folkemøtet den 21.5.2012.

Slik jeg ser det er det to muligheter. Den ene er at Ulrichsen og Euforum betaler kommunen de 350 millionene tilbake. Pengene kan vi bruke til å oppgradere Nadderud, Kadettangen eller lignende.  Da kan reguleringen endres og arenaen benyttes fritt for reguleringsheftelser.

Den andre løsningen er at gresset kommer på plass, Euforum finner en gulvløsning som kan dekke dagens behov.  Det kan gjøres en leieavtale med kommunen og andre aktører om fellesskapsbruken av arenaen som frigjør tilstrekkelig tid og forutsigbarhet for de kommersielle aktivitetene så dette går rundt.

Store gaver er fint å få. Men det forplikter når de er betalt av oss alle i fellesskap.

Klima og miljø i praksis – lokalt

Vi skal bevare naturen og miljøet for å sikre oss selv og våre barnebarn en ren framtid. Det er krevende, men gir også nye muligheter. God miljøpolitikk fører til en bedre hverdag. Venstres miljøpolitikk er positiv og fremtidsoptimistisk. Men en slik målsetning krever reell handling, ikke unnvikelser og ønsketenking.  

17. januar begynner Bærums behandling av ny energi- og klimaplan for perioden 2013-2017. Det overordnede målet er en reduksjon i klimautslipp på 20% innen 2020.

Bærum Venstre berømmer administrasjonens arbeid med utkastet. Planen inneholder viktige momenter som å utvikle energi- og klimaregnskapet og å forstå sammenhengen mellom areal- og transportplanleggingens betydning for klimautslippene.

De store utfordringene i Bærum er på valg og gjennomføring av en skikkelig avfallsløsning, på utfasing av oljefyr i både kommunale og private bygg og prioriteringen av energi- og miljøvennlighet i de store anskaffelsene som bygg- og anleggsprosjekter, rehabiliteringstakt og bilpark.

Utslipp i klimautslipp kan ikke ønskes bort. En svært viktig del av planen er å gjøre de rette valg som gir utslippskutt. Dette gjelder ikke minst i politiske beslutninger. Hvordan vi håndterer den organiske komponenten av Bærums avfall er en viktig del av dette. Skal vi oppnå miljømålsettingene må vi gjøre dette riktig. Den politiske målsetting er klar:

  • Innsamling og behandling av avfall i Bærum skal skje på en måte som ikke, eller i så liten grad som mulig, fører til utslipp av klimagasser.
  • Energiinnholdet i avfallet skal utnyttes i så stor grad som mulig, slik at det kan redusere bruken av fossilt brensel.

I desember vedtok kommunestyret nye regler for å holde skillet mellom politikk og forvaltning klarere. Som Budstikkas på lederplass skrev: ”Vi må alltid være sikre på at politiske vedtak hviler på upartisk saksfremstilling. det må aldri bli slik at politikere kan redigere i sakspapirenes innhold – eller på noen måte påvirke slik at resultatet trekker i én retning. Skille mellom politikk og forvaltning skal være absolutt. Hele tiden.”

Hva var det som var tatt ut av den omtalte saksfremstillingen om avfall? En viktig del av det var en tabell. Tabellen vurderte Bærums nåværende avfallsløsning, Askers løsning og den skisserte Follo Ren-løsningen på de tre punktene politikerne hadde bedt om å få belyst; klima, bevaring av næringssalter som fosfor og energiregnskap.

Tabellen viser enkelt og svart på hvitt: Askers løsning scorer henholdsvis meget god, meget positiv, meget positiv.  Bærums dårlig, dårlig, bra.

Ved å ta ut denne informasjonen gjør vi det svært vanskelig å nå målet vårt. Bærum Venstre vil stå på for en energi- og klimaskikkelig avfallsløsning. Det tror vi gagner både Bærums befolkning nå og i fremtiden. Både miljømessig og økonomisk.