Tag Archives: samferdsel

Rett at det ikke er mulig med mer jernbane, eller er det bare at vei prioriteres?

Jukser samferdselsministeren med jernebaneinformasjonen for å omgå klimaforpliktelsene og ha full fart på vei? – Voldsomt trykk på planleggingen av ny E 39Over 100 personer jobber med å planlegge firefelts motorvei mellom Kristiansand og Sandnes. – E 39 er et veldig viktig prosjekt for oss, sier styreleder for det nye veiselskapet.fvn.no

Jeg prøvde meg på oppfølgingsspørsmål:

Presidenten: Siri Engesæth – til oppfølgingsspørsmål.

Tog, om ikke jernbane..

Tog, om ikke jernbane..

Siri Engesæth (V) [10:58:18]: Statsråden har påpekt at noe av grunnen til lavere jernbanebevilgning i år enn i fjor var at forrige regjering har bevilget veldig lite penger til planlegging. Venstre har påpekt mange viktige tiltak, som nytt vendeanlegg i Asker og andre tiltak som kan bygges raskt, og som ikke har den lange ledetiden. Statsråden vet selvfølgelig godt at Stortinget ikke kan behandle, i forbindelse med NTP, tiltak som ikke er tilstrekkelig utredet. KVU Oslo-Navet kommer med sin anbefaling om noen uker; den er jo sterkt forsinket. Vil disse lavthengende mulighetene for raskt å øke kapasiteten, f.eks. i Asker, Bærum og der omkring, være omhandlet i KVU Oslo-Navet?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [10:59:02]: KVU Oslo-Navet er jo primært et samarbeid mellom Vegvesenet, Jernbaneverket og Ruter for å se på hvordan en kan lage en Oslo by der behovet for bil blir mindre fordi folk får dekket sine transportbehov med kollektivtransport. Det er en invitasjon til det kommende byrådet i Oslo om ikke å legge det også på is, men tvert imot om å gjennomføre det.

Når det gjelder jernbanebevilgninger, er det riktig at det er en liten nedgang i budsjettet for 2016, rett og slett fordi Jernbaneverket sier at de ikke har flere prosjekt som de klarer å gjennomføre. Men innenfor det budsjettet som foreligger, øker vi planleggingsbevilgningene med 0,5 mrd. kr nettopp for å prøve å framskynde prosjekt som ligger i løypa, men som med den NTP-en som de rød-grønne hadde, hadde kommet mye lenger ut i tid. Vi har økt vedlikeholdsbevilgningene med 1 mrd. kr. Vi framskynder arbeidet med nye signalanlegg med 0,5 mrd. kr. Det er også viktig å se på godsterminaler. Hva kan vi gjøre der for å sørge for at de blir enda bedre rustet til å kunne ta mer gods over fra vei til jernbane? Det finnes mange mindre prosjekt som er framskyndet, men når det gjelder de store prosjektene, f.eks. satsingen på intercity til Moss og videre nedover mot Skien og oppover til Lillehammer, er det dessverre fortsatt litt ledetid før de kan sette spaden i jorda. Men vi jobber for… (Presidenten avbryter.)

Mulig med bedre togdekning i Asker og Bærum?

Ja, det sier ekspertene. Solvik-Olsen sier i budsjettet at det ikke kan bevilges mer til jernbane fordi det ikke er planer nok til å sette i gang. Vår informasjon viser at, jo, det er muligheter. Men i tillegg til det, må det settes i gang planarbeid nå, så vi kan få rask uttelling.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=63692

Prioritér infrastruktur der folk bor

Stilte i dag spørsmål til statsråd Ketil Solvik-Olsen;

President,
Statsråd,
Jeg ble sSkjermbilde 2015-10-05 kl. 18.05.35å glad og lettet da Regjeringen bekreftet lovnaden om 50% statlig finansiering av banene til Fornebu og Ahus og til ny t-banetunnel i Oslo Sentrum nå i august.
Disse prosjektene har betydning for verdiskaping i hele landet.
Kan Statsråden bekrefte lovnaden om at disse prosjektene vil få den statlige andelen når prosjektene har behov for det, og ikke trenger vente på kommende statsbudsjettet for å få konkrete bevilgninger?

Dette i tråd med Regjeringens lovnader som her og her, og mitt tidligere engasjement som uttrykt f.eks i Dagsavisen, her og NRK her.

Akershus og Oslo ber ikke om mer enn sin del

Jeg mener Akershus må prioriteres samferdselspolitisk. I Akershus og Oslo bor allerede 1 million mennesker på 1,6% av norges areal, og den befolkningsmessige eksplosjonen er på gang. Vi flytter til steder som krever mindre forflytning, og vi må bo enda tettere for at forflytningen ikke skal gå på vei.

– Skal vi sprenge fjell for å sende skip gjennom fjell der det aldri har gått skip før, før vi satser der vi i dag har store samfunnstap på grunn av kø?
Pengene må brukes der folk bor! En krone brukt i Akershus gir mye mer effekt enn en krone brukt ute i grisgrendte strøk.

I Akershus er det stor vilje til å reise kollektivt. Vi har fått til enorm kollektivvekst i Akershus og Oslo. Dette har vært mulig fordi det har vært godt tilrettelagt, folk har spart verdifull tid på å reise kollektivt – det har vært det smarte å gjøre. Hvis samfunnet steller seg så tullete til at vi gjør det smartere å reise med bil, ødelegger vi denne gode trenden.
”Venstre vil at jernbanen skal være det foretrukne alternativet i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk.” (sitatene fra Stortingsprogrammet 2013-17)

Vi kan ikke sette lokalpendlerne opp mot langpendlerne. Da er eneste mulighet å få fortgang i planlegging og bygging av ny Oslo-tunnel. Den koster 15-20 mrd. Det er penger vi vil ha tjent inn på få år når vi regner inn køkostnaden. Poyry har på oppdrag av Asker kommune beregnet at køståing bare inn fra Asker og bare for godstransporten allerede i dag koster samfunnet en milliard i året.
Nå har vi stelt oss slik at det tar lengre tid med tog inn fra sentrale prioriterte utbyggingsområder i Akershus enn det gjorde på tidlig 1970-tallet! I 1973 tok det 25 minutter fra Heggedal til Vestbanen. I 2013 tar det 41 minutter.

”De positive effektene av jernbaneutbygging blir større dersom kommunene legger til rette for mer togtrafikk. Byer og tettsteder må bygges rundt stasjonene. Venstre mener staten bør inngå avtaler med kommunene, der staten forplikter seg til jernbaneutbygging, mens kommunene forplikter seg til en miljø- og jernbanevennlig arealpolitikk.”

33% av de utbygde sykkelveiene er i grisgrendte strøk. Det er fint trafikksikringsmessig, men det holder ikke som tiltak for å gjøre det mulig å få de større mengdene folk over på sykkel der det trengs.
Det er grunn til å høre på Venstre når det gjelder dette. Vi har jobbet systematisk over tid. Park and ride, fortetting, skinnegående transport.

For å bidra til en miljøvennlig utvikling av Østlandsregionen så må det satses på banene til Gjøvik, Kongsberg, Kongsvinger, Spikkestad og Ringerike. Satsingen betinges av at kommunene/regionene legger til rette for storstilt konsentrert boligbygging i gangavstand fra stasjonene som ligger i Pendlerbeltet (mindre enn 45 min fra Nationalteateret stasjon). Kommuner/regioner som ikke klarer å øke passasjergrunnlaget/kollektivandelen må påregne et mer begrenset tilbud (hastighet, frekvens, komfort, plass). Og motsatt, der det legges til rette kan ikke tilbudet plutselig bli markant verre.

Det kan ikke bli økt frekvens i Indre InterCity før trafikken kan kjøre gjennom ny Oslo-tunnel. 33 prosent av tidligere reisende på Spikkestadbanen har droppet toget og kjører bil mot Oslo.

”Utvikle lokaltogtrafikken rundt byene, for eksempel oppgradering av strekningen Bergen-Voss, ny metro- og togtunnel under Oslo og legge til rette for dobbeltspor.
Bygge en ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss”

http://www.dagsavisen.no/samfunn/gir-bygde-norge-skylda-for-bykoene/