Tag Archives: Telenor Arena

Fellesskapets verdier skal ikke skusles med!

Bærum kommune ønsket en storstue – til fotball og til kultur, ja, rett og slett til flerbruk. Det ble besluttet å la utbygger få tomt gratis! Det ble sannelig også besluttet at utbygger skulle få bygge mer på tomta enn det som egentlig er lov. Ja faktisk så mye mer at den samlede gavepakken ble på 50 millioner i tillegg til tomta, da Fornebu Blispar fikk økt utnyttelsesgrad på sine tomter i motytelse. Verdien av gaven er anslått til 350 millioner totalt. 3000,- per person i Bærum, store og små.

Telenor Arena-aksjonistene får kaffe etter galleritimene for å høre Sanner svare.

Telenor Arena-aksjonistene får kaffe etter galleritimene for å høre Sanner svare.

Bygda var stolt av fotballagene sine, og politikerne ville sikre at storstua, arenaen, skulle kunne brukes til fotball og idrett. Derfor ble det gitt en klar reguleringsbetingelse: det som skulle bygges var en flerbrukshall for idrett og kultur med kunstgress. Kunstgresset skulle ligge i bunn. Alle vet at det er altfor dyrt å ta det av og på. Det er derimot ikke noe hokus – pokus å ha et gulv over. Det kan til og med gjøres automatisert. Med stor glede ble grunnsten lagt ned med drakter fra alle fotballagene i Bærum oppi.

Nå ønsker Arenaens eier EUforum å fri seg fra reguleringen. Bærum kommune ga dem nærmest rett i dette. Men i siste liten vedtok kommunens kontrollutvalg å gjennomføre en høring om saken. Høring førte til streng rapport, saken til fylkesmannen som gjorde enda strengere rapport og avgjørelse – reguleringen må opprettholdes. Nå har Euforum anket avgjørelsen, på tross av mangel på adgang til det, til kommunalministeren. Jeg spurte kommunalministeren i spørretimen på Stortinget. Her er spørsmål og svar:

Stortinget,  8. oktober 2015

Stortingets president, Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren:

Åpenhet og transparens er sentralt for borgernes tillit til politikernes forvaltning av felles verdier. Motstridende interesser kan noen ganger bli vanskelige å håndtere. Ikke minst i saker der den ene part er kommersielt sterk, slik vi har sett i Akershus nylig i saker som Telenor Arena i Bærum og Ikea i Vestby. Hva mener Kommunalministeren kan gjøres politisk for å styrke kommunenes kompetanse til å operere i slike private og kommersielle brytninger?

Mollywood laget film. Se her. 

Her er Sanners svar og mine oppfølgingsspørsmål:

Statsråd Jan Tore Sanner [11:32:31]: Det er kommunene som har ansvaret for å vedta kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Det gjelder også for planer om utbygging der private utbyggere fremmer planforslag eller er initiativtakere. I planprosessen skal det legges til rette for bred medvirkning og høring, slik at alle interesser kommer frem, og det er krav om konsekvensutredninger, slik at virkningen av utbyggingen blir belyst.

Interesseorganisasjoner og andre berørte har anledning til å fremme sine synspunkter til planforslag, og dette bidrar ofte til bedre opplysning før beslutning treffes. Statlige og regionale organer skal medvirke i planleggingen. De kan om nødvendig fremme innsigelse til planforslag som ikke er i samsvar med nasjonale eller viktige regionale interesser. Der det er innsigelse som ikke lar seg løse lokalt, vedtas planen av departementet.

I praksis vil det ofte være motstridende interesser mellom en utbygging og andre interesser. Utbyggingen må da veies mot de andre interessene, og denne avveiningen kan være krevende. Kommunene har her et stort og viktig ansvar.

Jeg mener reglene i plan- og bygningsloven om medvirkning og utredning gir et godt grunnlag for kommunestyret til å treffe fornuftige vedtak. Det er viktig at kommunene har god kompetanse om plan- og bygningsloven og om planlegging. Departementet arbeider derfor kontinuerlig med informasjon og veiledning om loven og bruken av den, bl.a. gjennom nettstedet planlegging.no og gjennom samlinger og kurs. Jeg kan også nevne at planlegging nå er en viktig del av politikeropplæringen i regi av KS.

Siri Engesæth (V) [11:34:23]: Ja, Venstre og Høyre er enige om å legge makt på lavest mulig nivå, men da må kommunene forvalte denne makten skikkelig, ikke minst når vi snakker om dette handlingsrommet i kommunene.

Fylkesmannen ga nylig fellesskapet rett i Telenor Arena-saken. Bærum kommune svarte da med å ta politisk kontroll over kontrollkomiteen, som jo som kjent var frekk nok til å ta saken opp til høring uten at flertallet bestemte det. Euforum svarte da med å anke saken til Kommunaldepartementet, hvor den nå er.

Misbruk av plan- og bygningsloven må vi unngå. I Vestby ble det inngått en privat opsjonsavtale mellom grunneier og utbygger, og dermed omgikk de konsesjonsloven og unngikk å ha en alternativ utredning av dyrket mark. Jeg håper kommunalministeren ser at det er nødvendig å styrke dette området.

Statsråd Jan Tore Sanner [11:35:30]: La meg bare først si at når det gjelder Telenor Arena-saken, har jeg ikke anledning til å kommentere den. Nettopp fordi den ligger til vurdering i departementet, så kan jeg ikke gi noen synspunkter før saken er avgjort.

Jeg håper ikke at representanten mener at plan- og bygningsloven ble misbrukt, for hvis det er slik at representanten mener at plan- og bygningsloven ble misbrukt, er det viktig at det dokumenteres og synliggjøres. Misbruk av plan- og bygningsloven skal vi ikke ha.

Så vil det i slike saker til syvende og sist være en avveining, nettopp fordi det er ulike interesser som står mot hverandre. Saken i Vestby om etablering av Ikea havnet på mitt bord, og der var det ulike vurderinger og avveininger som gjorde at vår konklusjon var at man kunne bygge Ikea i Vestby. Så her er det både faglige vurderinger som må foretas, og i mange sammenhenger er det også til syvende og sist en avveining av ulike interesser.

Siri Engesæth (V) [11:36:37]: Man omgår jo konsesjonsloven ved å lage en privat opsjonsavtale, for ifølge konsesjonsloven er det klinkende klart at man skal gjøre en alternativ utredning hvis man ser at det går på bekostning av én interesse – som man har vedtatt her at man ønsker å bevare.

I Vestby var det snakk om dyrket mark, noe som denne grunneieren og utbyggeren da unngikk. Er det da slik at kommunalministeren mener at regelverket er tilstrekkelig, og at vi må finne oss i at det ble omgått på denne måten?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:37:28]: Jeg kan ikke se at regelverket er omgått. Man skal forholde seg til plan- og bygningsloven og de kravene som ligger der. Saken i Vestby ble endelig avgjort av meg før jul i 2013, hvis jeg ikke husker helt feil, og da er det ulike interesser som har stått mot hverandre, og så må man til syvende og sist gjøre en vurdering og en avveining.

Men det er noe som her er viktig, og det ene er kompetansen i kommunene. Det legger vi stor vekt på, og i samarbeid med KS sørger man for både kurs og orientering i bruken av plan- og bygningsloven. Jeg mener at det i mange kommuner er behov for sterkere fagmiljøer og en viktig begrunnelse også for kommunereformen, mer kompetanse om planlegging og bruk av plan- og bygningsloven.

Så mener jeg også at de forenklingstiltakene vi nå gjennomfører i plan- og bygningsloven, vil gjøre det enklere å forholde seg til denne, for en svært kompleks plan- og bygningslov er det vanskelig å forholde seg til. En mer forutsigbar lov vil være enklere både for utbyggere, kommuner og andre.

Sutring eller skikkelighet?

Gaver er fint å få

Telenor Arenaeier Euforum er sannelig ikke lite frekke.  Først kaller de dem som kjemper for den reelle tolkningen av reguleringsbestemmelsen for sutrete og nå ber de om ro?

Bærum kommune ønsket en storstue – til fotball  og til kultur, ja, rett og slett til flerbruk. Politikerne ønsker så sterkt å få dette realisert at de gjorde en avtale med Fornebu Boligspar der de ga bort tomt mot at de fikk bygge tettere på andre tomter. Utbygger fikk så tomt gratis. Fornebu Boligspar fikk bygge så mye mer at de i tillegg måtte betale noe. Dette på bekostning av befolkningens fellesverdier.  Verdien av gaven til utbygger er anslått til 350 millioner totalt. 3000,- per person i Bærum, store og små.

Bygda var stolt av fotballagene sine, og politikerne ville sikre at storstua, arenaen, skulle kunne brukes til fotball og idrett. Derfor ble det gitt en klar reguleringsbetingelse: det som skulle bygges var en flerbrukshall for idrett og kultur med kunstgress. Kunstgresset skulle ligge i bunn. Alle vet at det er altfor dyrt å ta det av og på. Det er derimot ikke noe hokus – pokus å ha et gulv over. Det kan til og med gjøres automatisert.

Med stor glede ble grunnsten lagt ned med drakter fra alle fotballagene i Bærum oppi.

I mai skal formannsskapet og kommunestyret igjen vurdere reguleringsbestemmelsene rundt Telenor Arena. Det er tull og tøys at dagens situasjon oppfyller reguleringsbestemmelsene. Det kan ikke aksepteres en slik tolkning.  Om det er slik at Ulrichsen og co rasler med rettssak for å slippe å ha gress i bunnen og det er derfor det i det hele tatt vurderes å gi ham rett må det komme tydelig frem.  Euforum og Diderik B. Schnitler ga selv tydelig uttrykk for at han håpet på en ikke-bokstavlig tolkning av bestemmelsen i reguleringen på Folkeaksjonens folkemøtet den 21.5.2012.

Slik jeg ser det er det to muligheter. Den ene er at Ulrichsen og Euforum betaler kommunen de 350 millionene tilbake. Pengene kan vi bruke til å oppgradere Nadderud, Kadettangen eller lignende.  Da kan reguleringen endres og arenaen benyttes fritt for reguleringsheftelser.

Den andre løsningen er at gresset kommer på plass, Euforum finner en gulvløsning som kan dekke dagens behov.  Det kan gjøres en leieavtale med kommunen og andre aktører om fellesskapsbruken av arenaen som frigjør tilstrekkelig tid og forutsigbarhet for de kommersielle aktivitetene så dette går rundt.

Store gaver er fint å få. Men det forplikter når de er betalt av oss alle i fellesskap.